I. Základné ustanovenie

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ s.r.o., IČO: 45630739 so sídlom na Gúgska 49, Nové Zámky. (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: Gúgska 49, 94001 Nové Zámky,
email: maliarstvolacny@gmail.sk
telefón: +421 35/6401 921

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.


II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.


III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.


2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.


3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.


IV. Aké osobné údaje získavame a kedy?

Požadujeme od vás určité osobné údaje, ktoré vám poskytnú produkty a  služby, ktoré požadujete. Ako napríklad keď nakupujete, kontaktujete naše zákaznícke služby,  vytvárate účet alebo použite naše stránky.
Tieto osobné údaje zahŕňajú:

 • kontaktné údaje vrátane mena, e-mailu, telefónneho čísla a zásielky, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky;
 • prihlasovacie údaje a informácie o účte, vrátane mena, hesla a jedinečného ID používateľa;
 • osobné údaje vrátane miesta bydliska a histórie nákupov;
 • informácie o platbe;
 • osobné preferencie vrátane vášho zoznamu želaní, ako aj marketingových a cookie preferencií.

Pri interakcii s našimi stránkami sa z vášho zariadenia alebo webového prehliadača automaticky zhromažďujú určité údaje. Ďalšie informácie o týchto postupoch nájdete v sekcii "Cookies".
Tieto údaje zahŕňajú:

 • Súbory cookie, adresy IP, hlavičky odkazov, údaje identifikujúce váš webový prehliadač a verzie,  webové majáky a tagy.


V. Doba uchovávania osobných údajov

V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 1 rok, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.


2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.


VI. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.


2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VII.Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 •  právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 •  právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona,
 •  právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 •  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona , v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 •  právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 •  právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 •  právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.
 •  právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VIII.Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení.

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.
Udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, najmä: mena, adresy, emailovej adresy, fakturačnej adresy, adresy dodania.


1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 •     šifrujeme databázové zálohy
 •     naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://; online nákup prebieha cez zabezpečené platobné brány a údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

 •     osobné údaje v listinnej podobe sú odložené v uzamknutej skrinke, v budove s bezpečnostným zámkom

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 • taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom


Ak by aj napriek všetkej snahe vzniklo podozrenie z úniku dát, budeme do 72 hodín od zistenia informovať dozorný orgán v oblasti ochrany osobných údajov v SR - s Úrad na ochranu osobných údajov.


IX. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á so zásadami ochrany osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto zásady zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto zásad na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.


Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.