Kód produktu: 15489
Dostupnosť: Skladom
3,67€
Bez DPH: 3,06€
Impregnačný sprej na kožu a semiš zabezpečuje vode odolnosť každého typu kože a semišu. Návod: Pred použitím potraste. Jedno rovnomerné nastriekanie, z cca 20cm vzdialenosti ochráni akýkoľvek typ kože, hladkej, alebo semiš, voči vode, snehu a od škvŕn (aj ojelových), bez zmeny jemnosti a priedušnosti. Pred aplikovaním sa ubezpečte, že je koža čistá a suchá. Najprv výrobok vyskúšajte na skrytom kúsku kože. Bezpečnostné upozornenia: Mimoriadne horľavý aerosól. Nádobka je pod tlakom pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi pokožku. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Zabráňte vdychovaniu aerosólov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky - rukavice. Pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody a mydla. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 stup.C/122 oF. Obsahuje: uhľovodíky, C7 n - alkány, cyklické izoalkány.

Nie sú dostupné žiadne hodnotenia.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!